Litt historie om Surnadal Sparebank:

Hans Hyldbakk fikk i 1943 oppdraget med å skrive 100-årsjubileumsskriv for Surnadal Sparebank. I forordet skriver Hyldbakk:

"Det var styret for Surnadal Sparebank som bad meg skrive denne vesle utgreiinga om banken no til hundreårsjubileet. Kjeldene eg har nytta er mest gamle formannskapsprotokollar og styremøtebøkene åt sparebanken, og utgreiinga er skriven meir som ei soge innetter til bygda enn som ei "beretning" utetter til vidare krinsar.
Dessverre har det vore sers vanskeleg å få tak i gode bilete til skriftet. Enno verre er det at ein vantar fotografi av somme av dei første tillitsmennene i sparebanken, t.d. kasseraren Lossius. Dette er ille, men ingen ting å gjera med. Som ein liten glytt inn i banken og bygda si økonomiske soge gjennom desse hundre åra, får en vone at skriftet, trass i desse og andre lyte, kan ha noko å gi av interesse og verdi.

Surnadal i april 1943. Hans Hyldbakk"

Les hele jubileumsskrivet

Grunnfondet og startkapitalen til banken ble skaffet ved salg av kornmagasin, ialt 4 stykker. Inntekten ble 900 spesiedaler, og dette ble altså grunnfondet til Surnadal Sparebank.

Lokaler
Fram til 1952 var "ekspedisjonslokalet" til banken hjemme hos kassereren, på et loft eller "anna høveleg rom". I 1949 ble banken flyttet til "Bellebu" på Skei, og ekspedisjonstiden ble utvidet til 3 dager pr. uke.
Men i -52 kunne banken flytte inn i eget hus, det vi senere husker som "Gammelbanken", og etterhvert ble det åpent for publikum hver dag. I 1978 flyttet vi inn i bygget som senere ble bygget sammen og overtatt av Surnadal Kommune. Der ble vi i 31 år, før vi i 2009 tok i bruk vårt flotte bankbygg som ligger midt i sentrum av Surnadal.

Banksjefer
Først i 1966 ble det vedtatt å ansette banksjef, og Torgeir Nørstebø fikk stillingen. Han ble etterfulgt av Robert Lundemo i 1971, og nåværende banksjef Allan Troelsen har hatt stillingen siden høsten 2000.

Sammenslåinger

Åsskard kommune ble i 1965 slått sammen med Surnadal Kommune, og da kom spørsmålet opp om sammenslåing mellom de to bankene Surnadal Sparebank og Åsskard Sparebank. Åsskard Sparebank ble grunnlagt i 1908 med arbeidsområde Åsskard herred. I utlysningen etter kasserer/regnskapsfører het det: "Kontortid fra kl. 11 formiddag til kl. 2 eftermiddag og utover sidtsnævnte klokkeslett, forsaavidt forretningernes mængde maatte gjøre det nødvendig. Han har desuten paa sit opholdssted at ekspedere de forretninger, som blir forelagt, og som direktionen er tillatt, naar han er hjemme".
1 juli 1972 vedtok forstanderskapene i de to bankene bestemmelse om sammenslåing, og Åsskard Sparebank ble historie.

I 2001 skjedde sammenslåingen mellom Stangvik Sparebank og Surnadal Sparebank.

Litt historie om Stangvik Sparebank:

Fra 100-årsjubileumsboka til Stangvik Sparebank, skrevet av Leif Halse, sakser vi følgende:

"Første søndag i advent i året 1863 var det messehelg ved Stangvikkyrkja. Frå alle kantar av prestegjeldet kom det kyrkjefolk: frå Bøvras-ørom og Belanaustom, frå Åspronglandet og Ålvundfjorda, og tu Todala. I kvar ei stø låg det store brunbrædde kyrkebåtar, og i kyrkja var det fullt hus - som skikk og bruk var i gamle dagar......Etter messa samla folk seg på kyrkjebakken, og der steig ny-lensmannen Ingebrigt Follestad fram og las kunngjeringar om møte og ting, auksjonar og anna slikt. Til slutt las han ei melding om at dagen etter skulle det vera møte i tingstua i Ytterdarda, der ein ville prøve å få i stand ein sparebank for "Stangviks formandskabsdistrikt", og der interesserte menn vart bedne om å møte".

Stangvik Sparebank ble så - etter en tid - stiftet ved "Høyeste resolusjon av 20. mai 1865".

Lokaler
Stangvik Sparebank hadde kontorsted i Stangvik, og verdiene ble oppbevart i ei bankkiste med 3 sterke lås, og "der låg pengar og verdipapir like trygt som i lensmannsklipa". (Denne kista står i ekspedisjonslokalet i bankens hovedkontor på Skei den dag i dag!).
I 1888 flyttet banken til Kvanne, og bankkista fikk selskap av det første brannsikre skapet på loftet i Nystun. I 1958 ble det nye bank-bygget "Årvåk" tatt i bruk.
I 1999 la Stangvik Sparebank ned driften på Kvanne, og flyttet hele banken til Amfisenteret i Surnadal, etter å hatt fililal der i flere år.
Resten av historen er allerede nevnt.